زرین پخش بهشهر

Menu Shadow

تخته اي 1 کيلوگرمي سايرو

معرفی اجمالی محصول
تخته اي 1 کيلوگرمي سايرو

در دماي 15-25 درجه سانتي گراد در محيط مسقف، بدون بو،خشك و دور ازتابش مستقيم نور آفتاب