زرین پخش بهشهر

Menu Shadow

تخته اي سفيد 1 کيلوگرمي پارميدا (201)

معرفی اجمالی محصول
تخته اي سفيد 1 کيلوگرمي پارميدا (201)

در دماي 15-25 درجه سانتي گراد در محيط مسقف، بدون بو،خشك و دور ازتابش مستقيم نور آفتاب