زرین پخش بهشهر

Menu Shadow

تخته اي کاکائويي 1 کيلوگرمي پارميدا (101)

معرفی اجمالی محصول
تخته اي کاکائويي 1 کيلوگرمي پارميدا (101)

در دماي 15-25 درجه سانتي گراد در محيط مسقف، بدون بو،خشك و دور ازتابش مستقيم نور آفتاب