زرین پخش بهشهر

Menu Shadow

فوندانت بنفش

معرفی اجمالی محصول
فوندانت بنفش

در دماي 15-25 درجه سانتي گراد در محيط مسقف، بدون بو،خشك و دور ازتابش مستقيم نور آفتاب