زرین پخش بهشهر

Menu Shadow

فيلينگ توت فرنگي 6 کيلوگرمي سحر سطل

معرفی اجمالی محصول
فيلينگ توت فرنگي 6 کيلوگرمي سحر سطل

در دماي 15-25 درجه سانتي گراد در محيط مسقف، بدون بو،خشك و دور ازتابش مستقيم