زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
ورود کالای جدید ژله به سبد فروش

ورود ژل روکش به سبد کالایی زرین پخش

 کالای ژل روکش یکی از اقلام و مواد اولیه ای است که در پخت، آماده سازی و زیباسازی کیک مورد استفاده قرا می گیرد. این کالا با توجه به مصرف مناسبی که در قنادی ها دارد، جزء اهداف واحد مهندسی فروش و تامین کالا قرار گرفت و پس از بررسی و کنترل تولید کنندگان این محصول، شرکت آریا اسپانو انتخاب و قرار داد منعقد گردید. این محصول بابرند سالویا در سبد کالایی شرکت زرین پخش قرار گرفت.