زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
هفدهمین شماره هفته نامه گروه توسعه صنایع بهشهر منتشر شد

مطابق هر هفته و با هدف انعکاس گزیده اخبار، رویدادها، مقالات و مصاحبه با مدیران و کارکنان، هفدهمین شماره هفته نامه گروه توسعه صنایع بهشهر به همت واحد ارتباطات و اطلاع رسانی منتشر و توزیع شد.

فایل مجله را از لینک زیر دانلود فرمایید:

شماره هفدهم.pdf