زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
معرفی سرپرست جدید شعبه سمنان

با قدردانی از زحمات ارزشمند و همکاری بی شائبه جناب آقای مهرپویا مدیر شعبه به پخش سمنان، سرکار خانم موسی به عنوان سرپرست شعبه سمنان زرین پخش گمارده شدند.