زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
معرفی سرپرست جدید شعبه اهواز

طی حکمی از سوی مدیر عامل، آقای راشد مطور به عنوان سرپرست جدید شعبه اهواز منصوب شدند.