زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
مجوز پخش کالا

به استناد دستور العمل ساماندهی فعالیت شرکت های پخش کالا موافقت گردید شرکت زرین پخش بهشهر در چارچوب مقررات جاری و با رعایت ضوابط مربوطه ازتاریخ 97/03/22 به مدت دوسال نسبت به پخش کالا اقدام نماید.

گروه کالاهای توزیعی:

  • فرآورده های دامی.

  • فرآورده های صنایع غذایی.

  • ملزومات فرآوری و نگهداری مواد غذایی.