زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
انتصاب جناب آقای دکتر پور محمدی به عنوان مدیرعامل شرکت به پخش بهشهر


 طی حكمی از سوی جناب آقای مهندس محسنی مجد مدیرعامل محترم شرکت توسعه صنایع بهشهر، جناب آقای دکتر بهروز پورمحمدی به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت به پخش بهشهرمنصوب گردیدند.

جناب آقایان دکتر ملکی ریاست محترم هیات مدیره توسعه صنایع بهشهر و معاون امور شرکتهای توسعه صنایع بهشهر، جناب آقای دکتر فاطمی عضو هیات مدیره و معاون مالی اقتصادی و منابع انسانی، جناب آقای دکتر معین زاد معاون برنامه ریزی شرکت توسعه صنایع بهشهر، جناب آقای موسوی عضو هیات مدیره ی شرکت توسعه صنایع بهشهر و اعضای هیات مدیره ی شرکت زرین پخش بهشهر و مدیران عامل شرکت های تابعه شرکت به پخش حضور داشتند.

همچنین در این جلسه طی حکمی جناب آقای بیات به عنوان عضو هیات مدیره و معاونت اداری مالی و پشتیبانی شرکت به پخش منصوب گردیدند.