زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
گواهی انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران

گواهیبدینوسیله گواهی می گردد شرکت زرین پخش بهشهر برای توزیع محصولات غذایی با نوع فعالیت سراسری عضویت خود را از تاریخ 98/01/01 به مدت یک سال در انجمن ملی صنعت پخش ایران تمدید کرده است.