زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
عضویت شرکت زرین پخش در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

بدینوسیله با کمال افتخار اعلام می گردد که با لطف پروردگار متعال شرکت زرین پخش بهشهر در تاریخ 1397/08/13 موفق به اخذ گواهی عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گروه بازرگانی گردید. از همه عزیزانی که ما را در رسیدن به این گام مهم یاری نمودن کمال تشکر و قدردانی را داریم.