زرین پخش بهشهر

Menu Shadow
ماموریت
  • توسعه و افزایش مستمر فعالیت ها از طریق توزیع انواع كالا از شرکت های تامین کننده به منظور ایجاد سبد مناسب و قابل اطمینان کالایی هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت در جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز مشتریان صنوف هتل، رستوران و قنادی

  • ایجاد سیستم مناسب بازاریابی و ارتباط موثر با ذی نفعان جهت ارائه خدمات مطلوب و ارتقاء سطح رضایت آنها

  • افزایش بهره وری شرکت در ابعاد مختلف سازمانی از طریق ارتقاء توانمندي منابع انسانی و ایجاد سازمان یادگیرنده در مسیر تحولات اقتصادی کشور و جهان